Oikeudenkäynti

Riita-asiassa asianajaja perustelee vaatimuksen ja hankkii näytön, jonka vuoksi asianajajan merkitys on keskeinen. Etenkin monimutkaisempi oikeudenkäynti edellyttää huolellista etukäteisvalmistelua.

Oikeudenkäynti, erityisesti riita- eli siviiliasioita koskeva, on mielestäni vaativin ja myös haasteellisin osa asianajajan työtä.

Oikeudenkäyntiin valmistauduttava perusteellisesti

Asianajajan merkitys on suuri riita-asian oikeudenkäynnissä. Tuomioistuin ei pääsääntöisesti ota kantaa viran puolesta oikeudenkäynnin kestäessä sen enempää kantajan kanneperusteisiin kuin vastaajankaan näkökohtiin. Oikeudenkäynnissä asianajajan on pystyttävä usein laajastakin aineistosta löytämään jutun kannalta olennaiset asiat sekä vedottava asiassa oikeisiin oikeusohjeisiin. Oikeudenkäyntiin ei voi ryhtyä heppoisin perustein, koska hävitessä voivat maksettavaksi jäävät oikeudenkäyntikulut muodostua kohtuuttoman suuriksi.

Asianosaisten pitää myös pystyä näyttämään väitteensä toteen siitä riippuen, kenellä jutussa on todistustaakka. Näytön eli todisteiden hankkiminen on usein työlästä ja vaivalloista.

Oikeudenkäynnissä on hallittava paitsi juttua koskevat lain säännökset myös oikeudenkäyntiä koskevat säännökset. Asianajajan tulee myös perehtyä mahdollisimman hyvin siihen, mistä kulloinkin kiistellään, olipa sitten kyseessä elementtirakentaminen tai jonkin yrityksen erityistoimiala. Asia pitää vielä saada ymmärrettävästi esitettyä tuomioistuimelle.

Suuri osa oikeudenkäynnissä tarvittavasta tiedosta on saatavissa vain kokemuksen kautta. Yksi vaikeimmista kysymyksistä on näytön arviointi. Asianajajan on yritettävä ennakoida, millainen näyttö tuomioistuimelle riittää. Mikäli tarvitaan asiantuntijatodistelua, tulee sen olla niin vakuuttavaa, ettei omien asiantuntijoiden kertomuksia voi kovin helpolla kumota.

Oikeudenkäyntien luonne

Oikeuteen asti päätyvät kiistat ovat useimmiten sen verran epäselviä, että oikeudenkäynnin lopputulos ratkeaa usein varsin pienellä marginaalilla. Oikeudenkäyntiin onkin valmistauduttava erittäin huolellisesti ja kaikki mahdollisuudet pitää pyrkiä ennakoimaan.

Usein on asianosaisten edun mukaista pyrkiä sopimukseen, jolloin varmasti tietää, mitä saa. Oikeudenkäynteihin liittyy liian usein suuri epävarmuus lopputuloksesta.

Vuosien mittaan ole hoitanut hyvin monenlaisia oikeusjuttuja. Huomattava osa oikeudenkäynnistä on liittynyt tavalla tai toisella rakentamiseen ja urakkasopimuksiin. Asuntokauppajutuissa kyse on ollut muun muassa kaupan purusta, hinnanalennuksesta tai vahingonkorvauksesta.

Rikosjutuissa olen toiminut sekä syytettyjen että asianomistajien avustajana. Suuritöisimmät rikosjuttuni ovat liittyneet ns. talousrikoksiin.

Asianomistajien osalta on erityistä syytä huomata, että esimerkiksi pahoinpitelyrikoksen uhri voi saada korvauksen Valtiokonttorilta vahingostaan sekä oikeudenkäyntikuluistaan rikosvahinkolain nojalla siinä tapauksessa, että rikokseen syyllistynyt on maksukyvytön.

Olen hoitanut myös poikkeuksellisin laajoja ja suuria oikeudenkäyntejä. Tähän mennessä erikoisin oikeusprosessi liittyy Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen tekemääni valitukseen. Tässä jutussa Suomen valtion katsottiin rikkoneen Euroopan Ihmisoikeussopimusta, kun oikeudenkäynti kesti liian kauan, eivätkä Suomen tuomioistuimet ottaneet liian pitkäksi venynyttä oikeudenkäyntiä huomioon tuomiossa.

Riita- eli siviiliasiat

Eniten toimistoani työllistävät erilaiset oikeudenkäynnit, niin pienet kuin suuret. Kyse voi olla yhtä hyvin yksityisten kuin yritysten välisistä kiistoista. Oikeudenkäynnin kohde vaihtelee paljon.

Rakennusten vaurioihin, asuntokauppaan, rakentamiseen ja urakkasopimuksiin liittyvät toimeksiannot

Olen hoitanut lukemattomia asuntokauppaan ja ylipäätään rakentamiseen liittyviä riitoja. Yksi juttu on päätynyt myös korkeimpaan oikeuteen (KKO 2016:69), jossa vetosin menestyksellisesti myyjän puolesta ostajan puutteelliseen reklamaatioon.

Asuntokauppaan ja rakentamiseen liittyvissä jutuissa korostuu luotettavan ja asiantuntevan näytön eli todistajien ja erilaisten lausuntojen merkitys.

Asuntojen home- ja kosteusvaurioihin ym. liittyvien asioiden osalta on tärkeää, että on perustiedot rakentamisesta sekä erilaisista vauriomekanismeista. Erittäin tärkeää on hankkia vaurioista riittävän asiantunteva ja luotettava selvitys, joka lisää lopputuloksen ennustettavuutta. Usein on syytä turvautua puolueettomaan tavarantarkastajaan, jonka lausuntoa on vaikea riitauttaa. Käytössäni on rakentamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä eri vuosikymmeniltä, jolloin vaatimusten tueksi voidaan ja on syytäkin tuoda esiin rakentamisajan määräyksiä ja rakennustapoja.

Näihin ns. hometalojuttujen erityispiirre on se, että ne ovat lähes poikkeuksetta jutun asianosaisille erittäin raskaita ja usein on koko perheen talous vaakalaudalla. Onkin erittäin tärkeää ensisijaisesti pyrkiä välttämään oikeudenkäynti, minkä vuoksi asianajajan puoleen pitää kääntyä heti ongelmien synnyttyä. Reklamaatiota ei pidä tehdä itse vaan se pitää jättää oikeudenmenetysten välttämiseksi asianajajan tehtäväksi.
Asianajajan tehtävänä on myös koordinoida rakennuksen vaurioiden tutkimusta siten, että vauriot tutkitaan riittävän laajasti. Virheitä koskeva todistusaineiston on oltava niin luotettava, ettei sitä voida horjuttaa mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Hyvin ja oikein tehdyt vauriokartoitukset mahdollistavat myös paremmat neuvotteluasemat sovinnosta neuvoteltaessa.

Myyjän puolesta toimittaessa on myös syytä kartoittaa vaurioiden laajuus ja näiden perusteella pyrkiä tekemään sellainen sovintotarjous, jolla ehkä oikeudenkäynti vältetään. Raha pitää pyrkiä kohdentamaan virheiden korjaamiseen asianajokulujen sijaan. Asian edettyä käräjäoikeuden pääkäsittelyyn ovat kulut usein jo niin suuret, että ne vaikeuttavat sovintoratkaisua.

Vahingonkorvausoikeus

Olen hoitanut suhteellisen paljon erilaisia vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Toimeksiannot ovat liittyneet mm pankkien luotonantoon, viranomaisten laiminlyönteihin, sopimusrikkomuksiin, työsuhteisiin sekä rikoksiin liittyviin vahinkoihin. Vahingonkorvausoikeus nivoutuu mitä erilaisimpien juttujen yhteyteen.Rikosasiat

Toimin myös avustajana rikosoikeudenkäynneissä sekä syytettyjen että asianomistajien avustajana. Kun kyse on syytettyjen avustamisesta, harkitsen tapauskohtaisesti otanko toimeksiannon vastaan riippuen siitä, millaisesta rikoksesta on kyse ja onko kyseessä syytetyn vai asianomistajan avustaminen. Rikosjuttujen kohde on vaihdellut monimutkaisista talousrikos-ja vahingonkorvausjutuista yksinkertaisiin pahoinpitelyjuttuihin.

Olen myös toiminut asiamiehenä lukuisissa lähestymiskieltoa koskevissa jutuissa.